Falošné posolstvá: "Márie" (Košice)

18.01.2012 12:08
Táto žena príjma posolstvá vnútorným hlasom - falošným duchom, ktorý sa prejavuje napodobňovaním hlasu Božieho a Jeho svätých ako je Ježiš Kristus alebo Panna Mária.
 
Posolstvá sú falošné nie len svojim štýlomrečou, ale aj obsahom, ktorý nezodpovedá Božiemu plánu s človekom. Pre tých, ktorí nedokážu rozlíšiť, či sa jedná o falošného ducha a to v štýle a reči daného posolstva, tak pre nich je ľahšie rozoznať pravdu zo samotného obsahu posolstva.

 
Nezrovnalosti v štýle a reči daných posolstiev
 
Napr. často používajúc v posolstvách nesprávne vyjadrovanie sa.
Keď porovnáme tieto posolstvá s posolstvami Panny Márie, ktorá sa zjavila a prihovorila v La Salette, tak môžeme lepšie pochopiť čím sa líšia ako pravé od falošných.
 
Panna Mária v La Salette sa zjavila malým deťom a prihovorila sa najprv v spisovnej Francúzštine, a keďže deti nerozumeli poriadne tomuto jazyku, pretože nechodili do školy a vedeli len vo svojom nárečí (dialekte), tak jej nerozumeli. Panna Mária zámerne sa takto prihovorila, aby tým dala najavo, že sa majú vzdelávať a naučiť spisovnej Francúzštine. V prípade zjavení Panny Márie z La Salette vidíme, že Boh a Jeho svätí veľmi dbajú na krásu a dôslednosť pri vyjadrovaní sa... to vyplýva nie len z ich správania voči vizionárom, ale aj v samotnej reči, ktorá je krásna, vznešená, spisovná a taktiež štýlistika slov je správne vyjadrená postupne ako keď človek hovorí z vnuknutia Ducha Svätého, kedy sa nezasekáva v myšlienkach a slovách, ale hovorí plynule.
 
Pri porovnaní pravých zjavení a posolstiev s falošnými, môžeme vidieť práve túto nezrovnalosť, keď falošný duch si používa často-krát neznalosť daného vizionára a dôkazom toho sú následné vyjadrenia v danom posolstve.
 
Pozrite si nasledujúce aspoň 3 posolstvá, kde danej "vizionárke" sa často opakujú slová v nesprávnej reči a štylistike.
Upozorňujem, nejedná sa o dialekt, čiže východo-národný jazyk - kedže pochádza z Východného Slovenska, ale o skutočné nesprávne vyjadrenia sa, ktoré skôr pochádzajú z neznalostí danej vizionárky (resp.slabej slovnej zásoby).
 
 
(29.7.2010 / Údajný Boh)
"Drahé Dieťa celého sveta.
Chcem, aby ste vedeli, že sa celkom priblíži deň, "Veľmi dôležitý deň." Deň Veľkého upozornenia. V ten deň bude pre väčšinu obyvateľov zeme obyčajný deň, no pre Boha to bude veľká bolesť! Koľko ľudí opustí zem. Pôjde na večnosť bez spovede, bez rozhrešenia. Preto sa traste tí, ktorí si nevidíte od nosa. Moje dieťa, ten deň musí prísť. Máš to vedieť! Tak dosť pre dnešný deň."
 
(31.7.2010 / Údajný Boh)
"Drahé dieťa celého sveta.
Pokoj v duši hovoríte, no len tak skoro nepríde. Vieš dieťa chcem, aby si vedelo, že Boh sa rozhodol dať vám na výber. Kto sa ako zachová. Láska je plodom samého Boha. A On nebude čakať do nekonečna. Aj dnes Vás prosí, aby ste boli ako ľudia. Lebo tá zmena je tu. Vieš váš svet naraz len sa zastaví ako tie tvoje hodinky. Všade bude ticho ako v peci, lebo veľké teploty viac ako 40°C. A ticho Boh zasiahne v tichu a nepozorovane. On dá na oblohe svoje znamenie. A potom to bude. S ticha sa svet zastaví a vy všetci budete v moci nie diabla, ale iba Boha. Tak je to a máš právo tovedieť. A máš právo to pre dnešný deň skončiť."
 
(1.8.2010 / Údajný Boh) 
"Drahé dieťa celého sveta.
Aj keď by čo bolo? Boha sa neopusť iba tak vyhráš. tak bude pred aj počas Varovania. To čo príde bude trvať len pár minút. Bude to pre mnohých ako peklo, ktoré Vás bude zožierať. No to bude bolesť duše preto, čo nevykonala. Ak by Boh dal viac, tak ako má v pláne, tak by ste to neprežili. Peklo nie je peklo, ale je to ako nevýslovná bolesť a strach, že sme sami len so svojimi hriechmi, či skutkami. Veľa času na uskutočnenie tohto posolstva už nie je. Iba pár zrniečok času. Na dnes máš dosť."
 
 
Z daných pososltiev vidíme často-krát nesprávy slovosled daných slov (štylistika) ako napr.  "Všade bude ticho ako v peci, lebo veľké teploty viac ako 40°C."   je to, ako keď chcete niečo povedať, ale neviete ako to povedať a tak vynecháte niektoré pre vás nepodstatné slová. V tomto zmysle robíme my ľudia chyby pri bežnom rozhovore s inými a prijímame to tak, že buď sa navzájom upozorníme, alebo si domyslíme, čo tým chcel povedať (ten druhý) lebo aj v tomto prípade je zrozumiteľné, že kvôli 40°C budú veľké teploty ako v peci, aj keď tam chýba to spojenie ako napr. "...lebo budú veľké teploty..." alebo "...lebo teploty budú presahovať viac ako 40°C." Takýchto chýb sa nedopúšťajú Svätí prostredníctvom pravých prorokov (vizionárov)
 
Ďalej "Peklo nie je peklo, ale je to ako nevýslovná bolesť a strach..." 
Vizionárka mala na mysli (v súvislosti s celým textom) že Veľké Varovanie bude pre niektorých ako peklo, v ktorom je nevýslovná bolesť a strach, lenže použila nesprávne vyjadrenie, ktorému síce rozumie (ako aj niektorí....), ale takáto štylistika a vyjadrenia u Svätých nie je v súlade s ich krásou a jednoduchosťou vo vyjadrovaní sa.
 
 Ďalej sa píše: "Preto sa traste tí, ktorí si nevidíte od nosa."
 
Takéto vyjadrenia sú bežné v slovníkoch ľudí, ktorí "hovorovo" vyjadrujú svoj pohľad na sebeckých ľudí, ale to nepochádza z vnuknutia Ducha Svätého - skôr z dvojzmyselných rečí. Je bežné, u ľudí, ktorí sa nezaujímajú o pôvod takejto reči, že odchytávajú-prijímajú a vyjadrujú sa takto aj v bežných rozhovoroch a tak pochopiteľne, že svoju reč považujú za akceptovateľnú aj pre slovník Svätých (z Božieho kráľovstva) 
Aj keď Svätí akceptujú dvojzmyselné reči ľudí, predsa sami nie sú tými, ktorí si takýto slovník privlastňujú. Lebo my máme byť svätí ako oni sú Svätí a na ich obraz, nie však pretvárať Svätých na obraz ľudí (či zvierat).
   
 
Nakoniec, čo sa týka štylistiky uvediem najčastejšie slovné spojenia, ktoré žena na konci posolstva uvádza a sú to tieto:
 
  "Tak je to a máš právo to vedieť. A máš právo to pre dnešný deň skončiť." (z 1.posolstva)
"Tak je to a máš právo to vedieť. A máš právo to pre dnešný deň skončiť." (z 2.posolstva)
 "Iba pár zrniečok času. Na dnes máš dosť." (z 3.posolstva)
 
 
Pri porovnaní všetkých 3 posolstiev vidíme, že posledná veta (spojenie) končí ako keď niekto vyžaduje od danej osoby (ženy) víziu, či posolstvo a keď už nenachádza slov, tak to ukončí ako keby sa jednalo o príkaz z hora (z Neba od Boha)
Avšak nie lenže sa jedná o ukončenie posolstva svojimi vlastnými slovami či myšlienkami, ale aj o svojský štýl vo vyjadrovaní sa, ktoré nepodlieha vzájomnému spojeniu medzi Bohom a vizionárom (ako to je u pravých prorokov).
 
Totižto u pravých vizionárov (proroci) ako napr. Evanjelisti (sv.Matúš, Marek, Lukáš, Ján) alebo Don Stefano Gobbi, či Vassula Ryden, a u iných prorokov, ktorí majú mimor.dar vnímania vnútorného hlasu - môžeme vidieť, že Boh si používa ich schopnosti a vlastnosti, tak že aj v posolstvách je vidieť charakteristické črty daných prorokov.
 
Napr. u sv.Lukáša vidíme, že posolstvá sú viac zamerané na uzdravenia, kdežto u dalších evanjelistov tomu tak nie je. Je to práve kvôli tomu, že sv.Lukáš bol aj lekárom a tak si Boh použil jeho vnímavosť a cítenie (v tejto oblasti) na väčšie zdôraznenie uzdravenia, ktoré Boh chcel človeku zjaviť.
 
V prípade sv.Jána skôr vidíme, že sa opisuje udalosť z pod kríža o prijatí Panny Márie za Matku, a to práve preto, lebo sv.Ján vynikal vo vernosti a úcte k Matke a Panny Márie.
 
Čo sa týka vizionárov ako Don Stefano Gobbi, tak vidíme že vo svojich posolstvách často-krát sú zaužívané teologické pojmy, ktoré sú charakteristickým pre daného proroka, kedže sám bol kňazom, ktorý vynikal v teologii.
 
Vassula Ryden aj ked svojou neznalosťou v teologii opisuje vo svojich posolstvách teologické a vieroučné učenie ako bezchybné, predsa v posolstvách môžeme vidieť jej charakteristické črty a to pôvod i národnosť, z ktorej ju Boh povolal ku jednote s ostatnými.
Totižto Vassula pochádza z "Východu" - krajiny kde pôsobí najviac Pravoslavna cirkev (ako aj sama je pokrstená za Pravoslavnu kresťanku), ale Boh ju povolal k poslaniu, aby vyzývala svojich "krajanov" ako aj Cirkev "Západu" k jednote a to na zaklade jednoty neviditeľnej Osoby (Hlavy) Ježiša krista a viditeľnej osoby (hlavy) jeho zástupcu - pápeža.
 
Tieto spomínané charakteristické črty daných vizionárov môžeme vidieť v ich posolstvách, ale na rozdiel od falošných majú krásnu výslovnosť, štylistiku, ale aj morálny a vieroučný obsah, ktorý sa zhoduje s neomylným učením Cirkvi ako aj Evanjeliom Ježiša Krista.   
 
Nemýlme si charakteristické črty pravým vizionárov s nesprávnou štylistikou a obsahom falošných prorokov, že by sa jednalo o tie isté vlastnosti, lebo aj falošní vizionári majú charakteristické črty, ale tie nie sú Bohom využité v ich posolstvách (ako je tomu u pravých prorokov), ale skôr zneužité falošným duchom (v daných posolstvách).
 
 
Na záver uvediem príklad, čo sa týka falošných posolstiev v samotnom obsahu s ohľadom na známe Varovanie.
 
V posolstve spomínanej ženy sa píše:      
    
"Drahé Dieťa celého sveta.
Chcem, aby ste vedeli, že sa celkom priblíži deň, "Veľmi dôležitý deň." Deň Veľkého upozornenia. V ten deň bude pre väčšinu obyvateľov zeme obyčajný deň, no pre Boha to bude veľká bolesť! Koľko ľudí opustí zem. Pôjde na večnosť bez spovede, bez rozhrešenia. Preto sa traste tí, ktorí si nevidíte od nosa. Moje dieťa, ten deň musí prísť. Máš to vedieť! Tak dosť pre dnešný deň."
 
(31.7.2010 / Údajný Boh)
"Drahé dieťa celého sveta.
Pokoj v duši hovoríte, no len tak skoro nepríde. Vieš dieťa chcem, aby si vedelo, že Boh sa rozhodol dať vám na výber. Kto sa ako zachová. Láska je plodom samého Boha. A On nebude čakať do nekonečna. Aj dnes Vás prosí, aby ste boli ako ľudia. Lebo tá zmena je tu. Vieš váš svet naraz len sa zastaví ako tie tvoje hodinky. Všade bude ticho ako v peci, lebo veľké teploty viac ako 40°C. A ticho Boh zasiahne v tichu a nepozorovane. On dá na oblohe svoje znamenie. A potom to bude. S ticha sa svet zastaví a vy všetci budete v moci nie diabla, ale iba Boha. Tak je to a máš právo tovedieť. A máš právo to pre dnešný deň skončiť."
 
 
Pri porovnaní týchto dvoch posolstiev môžeme vidieť, že sa jedná o Varovanie, ktoré by podľa toho malo prísť a to pri horúcich teplotách.
Z tohto vyjadrenia vyplýva, že Deň Varovania bude súvisieť s veľkými teplotami, ktoré budú pre celý svet niečo ako znamenie, či trest, ktorý pocíti celý svet.
 
Je pravdou, že Varovanie píde a musí prísť, aby celý svet  spoznal svoju hriešnosť i mal možnosť na lepšie obrátenie sa k Bohu, ale v ten Veľký Deň Varovania nemá súvis s Veľkým Trestom, kedy celý svet zažije obrovské horúčavy ako následok pádu "Meteoritov".
Preto, čo sa týka obsahu týchto posolstiev, je pochopiteľné, že sa nezlúčujú s pravdivým nasledovaním a postupom udalostí, ktoré majú nastať v tento Veľký Deň ako ani potom - do konca sveta.
 
Čo z toho všetkého vyplýva?
 
Daná osoba (žena), ktorá príjma posolstvá vnútorným hlasom príjma falošného ducha a s tým aj vízie, či posolstvá, ktoré nemajú pravdivý obsah a ani štýl, či reč hodnú Svätých z nebeského kráľovstva.